VÄLKOMMEN TILL MALMÖ FF UNGDOM
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Malmö FF Ungdom
Ger unga kraft att växa
VÅRA VÄRDERINGAR

VÄRDEGRUND

Ambition
Med ambition och mod når vi framgång.

 

Glädje 
Genom positiv attityd och underhållning skapar vi glädje.

Fair play 
Vi följer regelboken på och utanför plan.

Klubben är störst 
Klubben är större än laget. Laget är större än individen.

 

 

UPPFÖRANDEKOD
Malmö FF är en del av det svenska samhället och den svenska idrottsrörelsen och delar de värderingar som ligger till grund för idrotten i Sverige och för samhället i stort. Tillsammans med Malmö FF:s värdegrund innebär det att:

 • Malmö FF är en demokratisk och öppen förening där alla som delar föreningens mål och värderingar kan bli medlemmar. 
 • Malmö FF är och ska alltid vara en förebild och föregångare.
 • Malmö FF värnar om samhällets och idrottens lagar och regler och idrottsrörelsens mål.
 • Malmö FF vill väcka och sprida den glädje fotbolls- och idrottsutövning innebär.
 • Malmö FF värnar om en storslagen inramning runt matcherna med hög stämning och en varm och inbjudande atmosfär för alla.
 • Malmö FF bemöter funktionärer, motståndare och gästande publik med vänlighet och respekt. 
 • Malmö FF hyllar ärlig och rättvis tävlan och möter både nederlag och seger på ett sportsligt sätt.
 • Malmö FF är en integrerad del av samhället och en positiv social kraft som arbetar för att skänka stolthet och glädje till människorna i Malmöregionen.
 • Malmö FF värnar om ungdomars sociala fostran med fokus på laganda, gemenskap, samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Malmö FF tar avstånd från rasism, våld, hot och andra former av verbala, fysiska, nedvärderande och andra angrepp på människor.
 • Malmö FF hyllar principen om allas lika värde och tar avstånd från diskriminering.
 • Malmö FF värnar om integrationen av människor med annan kulturell bakgrund i samhället.

 

POLICYS

Malmö FF har utvecklat policydokument för olika områden. Syftet är att tydliggöra inom vilka ramar föreningens verksamhet sker. Du finner Malmö FF:s policys här.

VARUMÄRKE: VÅRT EMBLEM

Vi är glada att många vill synas tillsammans och förknippa sig med Malmö FF. Det stärker både våra samarbetspartners och Malmö FF.

 

Eftersom varumärket är en av våra viktigaste tillgångar måste användningen av det ske på rätt sätt och utifrån föreningens värdegrund och mål. Därför är namnet Malmö FF och vår klubbsköld ett skyddat varumärke i Sverige och EU.

 

Det betyder att företag, organisationer, enskilda näringsidkare och individer inte har tillåtelse att använda sig av varumärket i kommersiellt syfte om det inte finns ett avtal med Malmö FF. Detsamma gäller vid marknadsföring av en vara, tjänst eller organisation även om det sker i icke-kommersiellt syfte. Det är inte heller tillåtet att i övriga sammanhang – fysiskt eller digitalt – använda vårt varumärke på ett sätt som gör att andra kan vilseledas att tro att Malmö FF är avsändare eller samarbetspartner. Det är aldrig tillåtet att använda varumärket på ett sätt eller i sammanhang som strider mot Malmö FF:s värderingar och mål.

 

Otillåtet bruk av Malmö FF:s immateriella rättigheter kommer att beivras. 

 

Har du frågor om användningen av Malmö FF:s varumärke är du välkommen att kontakta oss på info@mff.se.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Nedan förklarar vi i 13 enkla punkter hur vi jobbar för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss, och veta att vi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet.

1. ALLMÄNT OM GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla länder inom EU. GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefon, e-postadress etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt som Malmö FF som företag/förening måste följa.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Malmö FF vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och därför sker behandlingen av personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.

4. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Malmö Fotbollförening med organisationsnummer 846000-4487 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

5. NÄR SKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Malmö FF behandlar dina personuppgifter:

–  som medlem eller vid ansökan om medlemskap i föreningen

–  som köpare av produkter i vår webbshop

–  som köpare och innehavare av biljetter eller årskort

–  som mottagare av någon av våra tjänster, nyhetsbrev m.m.

–  när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss

–  när du anmäler dig och deltar i tävlingar, omröstningar eller utlottningar som vi arrangerar

–  vid inloggning på vårt trådlösa nätverk

–  vid kontakt med oss i övrigt, till exempel genom e-post och vid besök på våra matcher och andra evenemang.

–  när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför

–  när du är leverantör eller annan samarbetspartner till oss

–  när du är kund till oss

6. REGISTRERADE UPPGIFTER

Vi registrerar i första hand endast kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt IP-nummer och köp- och betalningsuppgifter. För att säkra identifiering registrerar vi i medlemsregistret även personnummer. Till medlemmar som registrerats före 2014 är det dock inte säkert att vi har denna information.

 

Personnummer är en önskvärd personuppgift för oss då detta är vår enda möjlighet att säkra identifiering och därmed kunna samköra våra olika register, för att i slutändan kunna slå ihop dem till ett och ge dig som registrerad bästa möjliga service och upplevelse av våra tjänster och vår kommunikation. T.ex. genom att du slipper dubbla utskick.

 

Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll. Är du medlem i ett familjemedlemskap visas dina medregistrerades uppgifter också på ditt kundkort; detta för att säkerställa att familjemedlemskapet är legitimt, d.v.s. att alla är skrivna på samma adress och att max 2 personer är över 18 år.

7. ÄNDAMÅLET OCH DEN LAGLIGA GRUNDEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för följande ändamål och baseras på nedanstående legala grunder.

 

För att kunna ingå och hantera avtal och medlemskap med dig som kund, medlem, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Vi inhämtar och behandlar även personuppgifter för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden såsom medlem, besökare på vår webbplats, nyhetsbrevsmottagare, kund, samarbetspartner eller leverantör. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post m.m.  Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälan avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem och den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov.

 

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bolaget har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Bolagets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

8. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, samarbetspartner, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Bolaget berättigat intressen. Bolaget förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Bolaget gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Bolagets personuppgiftsbiträde. Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter för direktmarknadsföring, men däremot kan det förekomma erbjudanden från våra samarbetspartners i samband med information som skickas till dig ifrån oss.

9. HUR LÄNGE FINNS UPPGIFTERNA KVAR?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar. Om vårt åtagande endast består i att delge information, d.v.s. om du endast är prenumerant på vårt nyhetsbrev, kan du när som helst välja att avsluta detta, enligt instruktion i brevet.

10. SÄKERHET OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Malmö FF har inför införandet av GDPR sett över rutiner och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

11. RÄTTELSE, RADERING OCH TILLGÅNG M.M.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig samt i vissa fall få de förflyttade till annan personuppgiftsanvarig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt gdpr@mff.se.  

 

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

 

Datainspektionen (2018 byter myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten)
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

12. KONTAKT

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post gdpr@mff.se eller via brev till:

 

Malmö FF, Box 19067, 200 73 Malmö 

 
HUVUDPARTNERS
OFFICIELLA PARTNERS
_____________________________